Solární daň pokračuje

21. 11. 2013 Energetické právo

Poslední novela zákona o podporovaných zdrojích, schválená pod č. 310/2013 Sb., zavádí povinnost placení solární daně i po 1. lednu 2014. Je tomu tak, přestože byl odvod ve výši 26 % původně avizován jako pouze dočasné opatření na roky 2010 až 2014.

Základní charakteristiky nové solární daně

  1. Na rozdíl od původní právní úpravy, která byla omezena na roky 2011 až 2013, zákon nově stanovuje, že solární odvod bude vybírán po celou dobu trvání práva na podporu.
  2. Liší se vymezení okruhu provozovatelů FVE, kteří jsou povinni odvod platit. Půjde o všechny FVE s výkonem nad 30 kW, uvedené do provozu v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.
    (Pozor! V této souvislosti mohou nastat nejasnosti kolem termínu „uvedení do provozu“, který není v zákoně jasně definován. V praxi ale bude uvedení do provozu svázáno se vznikem nároku na podporu ve formě výkupních cen nebo zelených bonusů, z kterých je odvod strháván.)
  3. Oproti předchozím 26 % (resp. 28 % v případě zelených bonusů) je sazba odvodu nově stanovena na 10 % (resp. 11 % u zelených bonusů). 

Jaká je šance se proti solární dani bránit?

Jen těžko lze uvažovat o jakýchkoliv právních krocích, je-li i po zavedení nového 10% solárního odvodu návratnost vaší elektrárny pod 15 let.

Pokud však bude návratnost investice do FVE delší a navíc je finanční situace firmy taková, že bude nutné její provoz nadále dotovat z jiných zdrojů, lze uvažovat o právních krocích, které by měly směřovat k novému přezkoumání daně Ústavním soudem.

Jinou možnost řešení naznačil jeden ze senátů Nejvyššího správního soudu, který rozhoduje ve sporu vlastníka FVE o placení solárního odvodu. Navrhl, aby ministr financí v případech, kdy solární odvod způsobuje překročení patnáctileté návratnosti a tzv. „rdousící efekt“, měl možnost prominout jeho placení. Toto oprávnění mu dává § 260 daňového řádu, ovšem vztahuje se primárně na situace živelných pohrom, jako byly například povodně. Pokud bude návrh Nejvyššího správního soudu schválen rozšířeným senátem, lze po ministru financí žádat aplikaci institutu prominutí daně i na výše uvedené případy přílišné tvrdosti vybírání solárního odvodu.

Ozvěte se nám