Stát musí podnikatele odškodnit za 5 měsíční průtahy ve správním řízení - vysoudili jsme odškodné téměř 1,7 milionu

18. 11. 2019 Martin Maňák Právo pro podnikání Obrana před nezákonným postupem státu

Slavíme úspěch ve sporu našeho klienta s Ministerstvem životního prostředí. Podnikatel v oblasti likvidace stavebních odpadů, se s naší pomocí domáhal náhrady škody a nemajetkové újmy za nesprávný úřední postup. 

MŽP nedodrželo rozhodovací lhůtu a navíc požadovalo podklady nad rámec zákonných povinností

Náš klient v návaznosti na změny v legislativě podal koncem roku 2013 žádost o povolení provozu zařízení na zpracování stavebního odpadu. Získání tohoto povolení pro něj bylo klíčové, protože bez něj nemohl provozovat svou podnikatelskou činnost. 

Správní orgán rozhodující o žádosti klienta byl však v dané době zavalen podobnými žádostmi a žádosti našeho klienta se tak několik měsíců vůbec nevěnoval. A to přesto, že dle zákona by měl správně rozhodnout ve stanovené lhůtě 30, maximálně ve zvlášť složitých případech 60 dnů.

Poté, co se žádosti správní orgán začal se zpožděním věnovat, došlo k dalšímu nesprávnému úřednímu postupu. Správní orgán požadoval po klientovi takové úpravy provozního řádu zařízení, které nevyplývaly ze zákona a které by klienta podstatně omezovaly v jeho podnikatelské činnosti. Proti tomuto rozhodnutí správního orgánu podal klient úspěšné odvolání. Došlo tak ale k dalšímu prodlení a klient nakonec obdržel povolení k provozu více než pět měsíců po uplynutí zákonné lhůty.

Klientovi vznikla v důsledku jednání krajského úřadu škoda 

V důsledku nesprávného úředního postupu vznikla klientovi nemalá škoda i nemajetková újma. V první řadě musel klient sehnat subdodavatele na již sjednanou zakázku, u které předpokládal, že ji bude moci vykonat sám po (předpokládaném včasném) vydání povolení. Pokud by tuto zakázku nedokončil ve smluvené lhůtě, hrozily by mu sankce v řádu statisíců. 

Ve druhé řadě musel klient ze stejného důvodu odmítnout několik přímých objednávek a přišel tak o zisk. Klientovi vznikla také nemajetková újma, neboť chybějící povolení narušilo dlouhodobě budované podnikání, v důsledku čehož musel propustit několik svých zaměstnanců a prodat část technického vybavení.

Po 4,5 letech se podnikatel dočkal odškodnění

Případ nakonec dospěl až do stádia soudního řízení. Soud po 4,5 letém řízení rozhodl tak, že našemu klientovi přiznal náhradu škody a přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu celkem ve výši cca 1,7 milionu Kč.

Jedná se zatím pouze o rozhodnutí soudu prvního stupně, které však považujeme za velký úspěch v oblasti odpovědnosti státu vůči podnikatelům. O dalším vývoji tohoto případu Vás budeme informovat. 

 
Martin Maňák

Advokát, prokurista a vedoucí týmu energetiky

Očima advokáta

Považujeme za veliký úspěch, že se nám podařilo soud přesvědčit o tom, že i průtahy ve správním řízení v délce několika měsíců mohou mít pro podnikatele podstatné dopady a způsobit mu škodu ve značné výši, za kterou musí stát odpovídat.“

Martin Maňák, advokát

Potřebujete právníka, který se za vás postaví?

Nenechte se zastrašit argumentací druhé strany. Pokud si nejste jistí, obraťte se na nás.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám