Nové změny v obchodním zákoníku: souběh pracovního poměru a výkonu funkce statutárního orgánu

18. 4. 2012 Právo pro podnikání

Počátkem tohoto roku začaly platit legislativní změny, které naplnily požadavky laické i odborné veřejnosti vznášené v četných diskusích na téma souběh pracovního poměru a výkonu funkce statutárního orgánu či člena statutárního orgánu (jednatel s.r.o., člen představenstva a.s.).

Je třeba zdůraznit, že souběh činností z pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu a činností z funkce statutárního orgánu nebyl v obecné rovině nikdy zakázán. Případy, kdy statutární orgán zároveň vykonával u společnosti práci na základě pracovní smlouvy jako „správce sítě“ či „mzdový účetní“, byly z pohledu výkladu soudů bezproblémové.

Za problematický byl naopak považován takový souběh, kdy např. jednatel společnosti s ručením omezeným byl u této společnosti zároveň zaměstnán jako „ředitel“. Vzhledem, k tomu, že předmětem činnosti statutárního orgánu je obchodní vedení společnosti, které však z podstaty věci náleží i řediteli společnosti, dochází v tomto případě k překrývání činností náležejících k výkonu funkce statutárního orgánu a činností podle pracovní smlouvy. Soudy takovýto souběh po léta pravidelně shodně označovaly za neplatný s odůvodněním, že činnosti vykonávané z titulu funkce jednatele nemohou být obsahovou náplní pracovněprávního vztahu.

Průlomovým se pak stal rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) ze dne 9. 12. 2010, č.j. 3 Ads 119/2010-58, který zásadním způsobem zasáhl do této problematiky a přiostřil dosavadní rozhodovací praxi soudů, neboť se dotkl oblasti nemocenského pojištění: Pracovní poměr ředitele (a zároveň jednatele) společnosti byl z důvodu nedovoleného souběhu označen za od počátku neexistující, v důsledku čehož nemohla vzniknout ani účast zaměstnance na nemocenském pojištění. Tím se dosud právně-teoretický problém přesunul do oblasti financí a hmotného zabezpečení dotčených osob a byla jen otázka času, kdy k podobnému rozhodnutí NSS dospěje i v oblasti důchodového a zdravotního pojištění či daňových odvodů.

Výše uvedené rozhodnutí NSS vyvolalo další vlnu diskusí na toto téma a zvýšil se tlak na provedení nezbytných změn v legislativě, které byly nakonec schváleny na konci roku 2011.

Co se tedy od 1. ledna 2012 mění?

Obchodní zákoník nově určuje, že obchodní vedení společnosti může být vykonáváno v pracovněprávním vztahu zaměstnancem společnosti, který může být současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem. Toto ustanovení nahrazuje veškeré nejasnosti o tom, co (ne)může být náplní činnosti statutárního orgánu v pracovním poměru či jiném pracovněprávním vztahu ke společnosti. Nicméně, výkon obchodního vedení v pracovněprávním vztahu neznamená snížení odpovědnosti statutárního orgánu vykonávat obchodní vedení s péčí řádného hospodáře. Při porušení této povinnosti nebude rozsah náhrady škody limitován podle úpravy obsažené v zákoníku práce, nýbrž uplatní se zde neomezená odpovědnost za škodu podle obchodního zákoníku.

Změnami prošly i zákony v oblasti sociálního zabezpečení. Zatímco v roce 2011 odměna jednatele zakládala pouze jeho účast na důchodovém pojištění a členovi představenstva nezakládala žádnou účast na pojištění, od ledna 2012 jsou jednatelé i členové představenstva zařazeni do skupiny zaměstnanců a pro jejich účast na nemocenském a důchodovém pojištění tak platí stejné podmínky jako pro zaměstnance v pracovním poměru. Tyto změny zároveň znamenají, že odměny jednatelů a členů představenstev jsou zatíženy stejnými odvody jako mzda zaměstnanců.

Od ledna 2012 byly rovněž provedeny změny v zákoně o dani z příjmu tak, aby byl zajištěn soulad daňové uznatelnosti výdajů na odměny statutárních orgánů a jejich členů. V roce 2011 byly daňově uznatelné pouze výdaje na odměnu jednatelů, od ledna 2012 se daňová uznatelnost rozšiřuje i na odměny členů představenstva.

Čtěte také

21. září 2018 Stáhněte si prezentaci se školení Odpovědnost jednatelů obchodních korporací prakticky

19. září proběhlo pod organizací Beck Akademie školení pod vedením našeho advokáta Martina Kornela.

17. září 2018 Školení Právo duševního vlastnictví prakticky v podniku s Natálií Pecháčkovou

15. října povede naše právnička Natálie Pecháčková školení na téma praktických aspektů práva duševního vlastnictví v podniku.

Všechny novinky

Ozvěte se nám