Zveme vás na sérii přednášek

13. 11. 2012 Stavební právo a územní plánování

Dopady nového občanského zákoníku na podnikání ve stavebnictví a realitách

Nový občanský zákoník přináší revoluci do všech oblastí života. Dotkne se i podnikatelů ve stavebnictví a v realitách. Jak? Pokud chcete získat přehled některých významných změn, dovolujeme si vás pozvat na sérii pěti pracovních snídaní, kde vám experti naší advokátní kanceláře přehlednými způsobem objasní úskalí a příležitosti, které nový občanský zákoník přináší.

Snídaně se uskuteční v HUB Praha, Drtinova 10, Praha 5 vždy od 9:00 do 10:00

cena jedné snídaně je 100 Kč pro členy CZGBC, 350 Kč pro nečleny CZGBC

1/ Smlouva o dílo, 20. 11. 2012

Smlouvu o dílo, která je ve stavebním byznysu jedním z nejčastějších smluvních typů, nový občanský zákoník mění velmi významně. Prodlužuje se například doba pro uplatnění práv ze skrytých vad stavby na pět let. Další novinkou je pak společná odpovědnost za vady stavby, kterou vedle zhotovitele ponesou i subdodavatel, dodavatel stavební dokumentace a odborný dozor stavby.

Obecná úprava smlouvy o dílo pak zavádí nová pravidla pro nabývání vlastnictví k dílu a upravuje mimo jiné i tzv. „svépomocný prodej“, který umožňuje zhotoviteli v relativně krátké době prodat dílo nepřevzaté objednatelem a minimalizovat tak ztráty spojené s nezdařeným obchodem.

Vystoupí: Mgr. Luděk Šikola, Mgr. Mikuláš Vargic

Registrujte se

2/ Kupní smlouva, 22. 1. 2013

Nový občanský zákoník zavádí do smluvních vztahů změnu v koncepci kupních smluv. Od 1. ledna 2014 dojde mimo jiné k posílení postavení kupujícího a větší právní jistotě při nabývání vlastnictví. Nabytí věci od osoby, která věc ve skutečnosti nevlastní, nebude automaticky neplatné a vlastnické právo vám bude náležet. Jak reálná je hrozba, že vám váš majetek bude nevlastníky legálně rozprodán? A jaká bude tato hrozba u nemovitostí po přijetí nového katastrálního zákona.

Rozšiřuje se i portfolio vedlejších ujednání v kupních smlouvách. Získáte po prodeji své nemovitosti lepší nabídku od jiného zájemce - bude ji možné využít?

3/ Smlouva o správě cizího majetku, 26. 3. 2013

Zcela novým smluvním typem bude podle nového občanského zákoníku smlouva o správě cizího majetku. Bude možné tuto smlouvu použít na vztahy mezi vlastníky budov a společnostmi, které se zabývají jejich správou? Jaká práva a povinnosti  zákon správcům ukládá? Připravte se již nyní na nové povinnosti a identifikujte možnosti, které vám jako správci či vlastníkovi nemovitosti vzniknou.

4/ Veřejná soutěž/veřejná nabídka, 4. 6. 2013

Nové možnosti při zadávání zakázek přináší úprava veřejné soutěže a veřejné nabídky. Ve veřejné soutěži vyzýváte potenciální smluvní partnery, aby podali nabídky na plnění zakázky, kterou vymezíte ve výzvě. Je to tedy jakási obdoba zadávacího řízení u veřejných zakázek. Veřejná soutěž podle občanského zákoníku je ovšem dobrovolným institutem, kdy na rozdíl od veřejných zakázek výběr podmínek soutěže je zcela na vašem rozhodnutí.

Obdobně veřejnou nabídkou vyzýváte ostatní zájemce, aby s vámi uzavřeli přesně vymezenou smlouvu. Kdo oznámí nejdřív, že má zájem smlouvu uzavřít, stává se vaším smluvním partnerem. Tento postup může být efektivní zejména v případě, že chcete využít konkurenčního prostředí a získat plnění s co nejnižší cenou. Dosavadní úprava v občanském zákoníku nebyla v praxí příliš využívaná, bude nová úprava pro praxi přínosnější?

5/ Nabývání vlastnického práva k nemovitostem, datum bude upřesněno

Nabývání vlastnického práva k nemovitostem je žhavým tématem nového občanského zákoníku. Mění se základní principy českého soukromého práva v oblasti nemovitostí a věcných práv. Obnovuje se tzv. jednota pozemku a stavby (superficies solo cedit) a zavádí se „právo stavby“, které bude nezávislé na tom, zda stavba existuje či nikoli.

Tyto změny budou mít bezpochyby významné dopady na komerční trh nemovitostí, zejména pak oblast převodů nemovitostí, nájemních vztahů a developmentu.

Čtěte také

27. května 2020 Webinář: Podpora místních podnikatelů v zadávacích řízeních obcí

Jak podpořit místní podnikatele a pomoci jim uspět v zadávacích řízeních? Jak lépe komunikovat s potenciálními dodavateli? Doporučení ohledně zadávacích řízení, jejich podmínek, kritérií, vyhodnocení i celkového zlepšení zjistíte během pondělního webináře, který pořádá Národní síť zdravých měst. Na otázky bude odpovídat advokátka Anna Francová.

26. května 2020 Frank Bold Advokáti: Upravený návrh nového stavebního zákona opouští většinu pozitivních aspektů

Nový stavební zákon sliboval zlepšení současného neudržitelného stavu stavebního práva a celou řadu řešení. Jeho současný upravený návrh však neodpovídá věcnému záměru zákona. Expertní výklad k aktuálnímu návrhu zákona poskytli Frank Bold Advokáti Hospodářské komoře při pondělní tiskové konferenci, které se ředitel advokátní kanceláře Pavel Franc účastnil spolu se zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Svazu průmyslu a dopravy.

Všechny novinky

Ozvěte se nám