Jaké změny Frank Bold Advokáti prosazují do nového stavebního zákona

13. 11. 2019 Stavební právo a územní plánování

Od nového stavebního zákona si mnozí slibují řadu pozitivních změn, které by měly pomoci k řešení současného neudržitelného stavu stavebního práva. Zároveň zákon vyvolává řadu otázek, kontroverzí a sporů - od nestandardního procesu pořizování zákona po všechny limity a rizika, které jeho rekodifikovaná verze má a bude mít. 

Frank Bold vstoupil do procesu tvorby zákona s cílem přispět k této zásadní právní normě v bodech, jež jsou v souladu s hodnotami a principy organizace.

Kritiku pořizování zákona vnímáme jako oprávněnou, protože stát přenechal přípravu návrhu významné legislativy soukromému sektoru. Stejně tak ovšem vnímáme fakt, že se jedná o natolik zásadní právní normu, kdy považujeme za naši odpovědnost se na tvorbě zákona aktivně podílet a prosazovat do jeho znění důležité body, které mají a budou mít zásadní vliv na životní prostředí a další veřejné zájmy:

 
  1. Férový přístup ke spravedlnosti - efektivní soudní přezkum - vláda schválila změnu územních plánů na formu právních předpisů, čímž je jejich efektivní soudní přezkum ohrožen; prosazujeme, prozatím úspěšně, nejsilnější možnou formu soudní ochrany pro tuto právní formu - přezkum podzákonného předpisu Nejvyšším správním soudem, což je dosud nevyužité ustanovení Ústavy; tím by bylo zajištěno trvání možnosti napadení územích plánů dotčenými vlastníky a spolky.
  2. Férové náhrady za omezení vlastnických práv územně plánovací dokumentací - rozšíření povinnosti obce uhradit vlastníkům náhradu za omezení způsobená schválením územních plánů, a to včetně dočasných omezení.
  3. Ochrana životního prostředí a dalších veřejných zájmů - jedním ze základních cílů zákona je přechod řady kompetencí, které zatím vykonávají specializované úřady, na nově koncipované "velké" stavební úřady a integrace různých dílčích povolení, stanovisek atd. do jediného povolení stavby; snažíme se o to, aby tyto změny pokud možno nevedly ke snížení úrovně ochrany životního prostředí a dalších veřejných zájmů, ale aby naopak byl integrovaný proces i pro veřejnost jednodušší a méně zatěžující a aby vedl ke komplexnímu posouzení záměru a jeho přípustnosti; mj. nová úprava integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) do povolování staveb.
  4. Férová účast veřejnosti v povolovacích řízeních - v souladu s věcným záměrem se snažíme, aby stavební zákon v co nejširším rozsahu a jednotně upravoval možnost účasti spolků v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí; nejpodstatnější je návrat možnosti spolků účastnit se všech řízení, v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody, nejen větších záměrů zahrnujících posouzení EIA, jak je tomu dnes.
  5. Podrobnější a jednoznačnější úprava plánovacích smluv mezi investory a obcemi, případně vlastníky veřejné infrastruktury - tak aby bylo jednoznačné, jaké dohody týkající se investiční činnosti na území obce je možné legálně uzavírat. Snahou je, aby investoři více obcím kompenzovali negativní vlivy spojené s novou výstavbou vytvářející tlak na veřejnou infrastrukturu a občanskou vybavenost. Současně, aby se zvýšila jejich právní jistota, že při splnění dohodnutých podmínek budou moci v rozumném čase stavět.

Čtěte také

24. února 2020 Frank Bold Advokáti komentují případ nelegální skládky v pořadu Nedej se

Případ nelegální navážky stavebního materiálu na soukromých pozemcích stále pokračuje. Soudy nyní zrušily rozsudek pro podnikatele, který je za navážení zodpovědný.

21. února 2020 Veřejný ochránce práv podal žalobu proti Šantovka Tower

Proti kontroverzní Šantovka Tower v Olomouci podala bývalá ombudsmanka Anna Šabatová žalobu. Podle ní porušil olomoucký magistrát řadu zákonů. Současně podle ní existuje podezření ze systémové podjatosti úředníků magistrátu. Selhal rovněž orgán památkové péče, který opakovaně vydával souhlasné stanovisko ke stavbě v rozporu s názorem nadřízeného orgánu. 

Všechny novinky

Ozvěte se nám