Nefinanční reporting

Velké firmy (především: banky, pojišťovny a společnosti obchodované na burze) mají nově zákonnou povinnost zveřejňovat tzv. nefinanční informace, tedy informace o tom, jakým způsobem přistupují k dopadům své činnosti v pěti oblastech: životní prostředí, korupce, zaměstnanecké a sociální otázky a respektování lidských práv.

Povinnost plyne z novely zákona o účetnictví, která do českého práva transponuje směrnici EU o nefinančním reportingu. Vaše výroční zpráva za rok 2017 bude muset vypadat výrazně jinak než ta, kterou jste připravovali za rok 2016. Bude vyžadovat přípravu, proto doporučujeme sbírat a sledovat vybraná data již v průběhu tohoto roku. V opačném případě hrozí, že vaše výroční zpráva nebude vypadat přesvědčivě a nesplní zákonné požadavky. 

Co pro vás můžeme udělat

1. Posoudíme vaše stávající materiály týkající oblastí souhrnně označovaných jako ESG (environmental, social, governance). Vstupem budou informace a dokumenty o vaší firmě, které nám sami poskytnete. Na jejich základě:

 1. zhodnotíme, zda jsou informace relevantní z pohledu novely zákona o účetnictví
 2. identifikujeme mezery, které by bylo vhodné vyplnit, a příležitosti pro dlouhodobé zlepšení.

2. Pomůžeme vám sestavit nefinanční report v souladu s účetní novelou. Report bude zahrnovat analýzu materiálních rizik a dopadů (např. CO2, zdraví, zaměstnanecké otázky, vztahy se stakeholdery); informace o jejich managementu a due diligence systému, popis strategie a relevantní klíčové ukazatele výkonnosti.

3. Navrhneme, jak řešit identifikovaná rizika, případně jak upravit stávající CSR politiku firmy tak, aby odpovídala novým právním povinnostem a byla nákladově efektivní. Po konzultaci s vámi navrhneme, jak ESG-témata zahrnout do řízení a strategického rozhodování.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin potřebných kroků. Napište nám nebo zavolejte.

Co mají firmy podle zákona zveřejňovat?

 • Stručný popis obchodního modelu podniku.
 • Popis politik/strategií, jež podnik sleduje ve vztahu ke svým společenským a environmentálním dopadům, včetně uplatňovaných postupů náležité péče.
 • Výsledky těchto politik/strategií.
 • Hlavní rizika související s těmito dopady, jež jsou spojeny s operacemi podniku, včetně uplatňovaných postupů náležité péče.
 • Klíčové ukazatele pro vyhodnocení výše uvedeného.

Nová právní úprava je postavená na principech namísto detailních požadavků. Její implementace tedy vyžaduje od firmy provedení analýzy rizik, posouzení, které informace jsou z logiky zákona podstatné, a výběr vhodných řešení a KPIs s ohledem na mezinárodní standardy. Nezávislé ověření je dobrou praxí doporučenou ve směrnici. Logikou celé směrnice je:

 • ukázat firmám, jak integrovat do svého rozhodování společenské dopady související s jejich podnikáním;
 • poskytnout investorům a veřejnosti informace o tom, jakým způsobem velké korporace přistupují k řízení dopadů své činnosti na společnost, zaměstnanecké otázky, lidská práva, životní prostředí a korupci;
 • vytvořit obecný flexibilní rámec pro nefinanční reporting, který bude umožňovat porovnávat tyto informace.

Naše zkušenosti

 • Podíleli jsme se na vytvoření návrhu Směrnice EU pro nefinanční reporting jako členové expertního výboru ustanoveného Evropskou komisí.
 • Náš právník Filip Gregor je členem “Eminent Persons Group” projekt Reporting and Assurance Framework Initiative, který pro standard OSN pro odpovědnost korporací vytváří rámec reportingu a nezávislého ověření informací o dopadech na lidská práva. Projekt je implementován organizací Shift a auditorskou a poradenskou firmou Mazars.
 • Na tématu nefinančního reportingu dlouhodobě spolupracujeme s Cass Business School, City University of London, University of Oslo a řadou akademických pracovníků z mnoha států EU 
 • Filip Gregor je také členem poradního sboru B Lab Europe, organizace, která vyvíjí a poskytuje B corporation certifikaci. Tato certifikace je standardem pro odpovědné řízení korporací, které integruje respekt ke společnosti a veřejnou prospěšnost s úspěšným podnikáním.
 • V rámci naší iniciativy the Purpose of the Corporation Project organizujeme sérií kulatých stolů ve světových ekonomických centrech za účelem vytvoření nového rámce pro řízení korporací, včetně reforem účetních standardů.

Co ještě umíme

 • Sami jsme součástí inovativního modelu podnikání – konsorcia Frank Bold, které propojuje podnikání se společensky prospěšnými cíli.
 • Finančně i expertně podporujeme prosazení 9 protikorupčních zákonů Rekonstrukce státu, které zlepší úroveň fungování státu, a tím i podnikatelské prostředí v České republice.

 

Ozvěte se nám