Založení a provoz lokální distribuční soustavy

Plánujete výstavbu nového developerského projektu anebo řešíte systém dodávek energií do stávajícího areálu s vícero odběrateli elektřiny? Možné řešení energetických potřeb představuje zřízení lokální distribuční soustavy (LDS) pro váš projekt.

Lokální distribuční soustava (LDS) představuje distribuční síť, prostřednictvím které je vícero koncových odběratelů připojeno k nadřazené regionální distribuční soustavě (RDS) prostřednictvím jednoho připojovacího bodu. Typicky se LDS nacházejí v komerčních a obytných zónách, obchodních centrech, průmyslových a podnikatelských areálech a jiných místech, kde není možné z praktických a finančních důvodů připojit každého odběratele do RDS samostatně prostřednictvím vlastního připojovacího bodu.

Vznik a ekonomika lokální distribuční soustavy

LDS může provozovat každý subjekt, který získá licenci na distribuci elektřiny od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Licence mu umožňuje provozovat LDS na přesně vymezeném území (oblast, budova, soubor budov) a pobírat od konečných odběratelů distribuční poplatky. Ty jsou schopné mu pokrýt investiční náklady na zřízení LDS a další provozní náklady již do 1 roku provozu LDS. Aby se tak dělo, je třeba ekonomiku celého systému správně nastavit, s čímž vám dokážeme pomoci. 

Zařízení LDS musí provozovatel vlastnit (vybudovat, nabýt smluvně) nebo si možnost užívání LDS jinak smluvně zajistit (nájemní smlouva). U nových projektů je vhodné pamatovat na výstavbu vhodné energetické infrastruktury již v raných fázích přípravy projektu.

Po získání licence na distribuci elektřiny provozovatel LDS odpovídá za distribuci elektřiny (spolehlivost a kvalita dodávek, provoz, bezpečnost) stejně jako provozovatel RDS. Dále provozovatel LDS musí plnit i další povinnosti administrativního charakteru (plnění povinností k orgánům státní správy, rozúčtování dodávek jednotlivým odběratelům apod.).

Co pro vás můžeme udělat

Poskytneme vám kompletní právní služby týkající se zřízení LDS a zajistíme pro vás její provoz.

1) Pomůžeme vám vymyslet a nastavit provoz a parametry LDS tak, aby to ekonomicky dávalo smysl.
LDS dává z hlediska facility managementu ekonomický smysl. Výnosy z distribučních poplatků dokáží při správném nastavení pokrýt počáteční investici již do 1 roku od zřízení. Konečná cena elektřiny přitom pro konečného odběratele zůstává levnější, než při odběru se sítě. Pomůžeme vám celý systém nastavit tak, aby byl ekonomicky co nejefektivnější.

2) Zastoupíme vás v licenčním řízení u Energetického regulačního úřadu
Provoz LDS vyžaduje dle energetického zákona licenci na distribuci elektřiny. Díky našim zkušenostem pro Vás získáme licenci v nejkratším možném čase.

3) Pomůžeme vám smluvně nastavit vztahy s provozovatelem regionální distribuční soustavy (RDS). 
Provozovatelé RDS považují často připojování lokálních distribučních soustav za problematické z různých důvodu, zejména z důvodu nedostatku kapacity RDS. Jsme připravení Vás zastoupit u jednání s provozovatelem RDS, při nastavení smluvních vztahů s nim i v případném sporném řízení. 

4) Pomůžeme vám s administrací vykazování vůči operátorovi trhu
Aby Vám mohly být správně vypláceny ceny spojené s provozem LDS, stanovuje energetický zákon a jeho prováděcí vyhlášky vykazovací povinnosti držitele licence vůči operátorovi trhu. Pomůžeme Vám se s těmito povinnostmi vypořádat a v případě potřeby Vás zastoupíme i ve sporném řízení s operátorem trhu.

5) Pomůžeme vám sestavit řídicí dokumenty pro provozování distribuční soustavy
Provozovatel LDS by měl vypracovat Pravidla provozování distribuční soustavy i další dokumenty jako je například havarijní plán. Jsme připraveni Vám k tomuto poskytnout právní podporu.

6) Připravíme smluvní dokumentaci k zajištění služeb LDS
Konečně ve vztahu k uživatelům využívajícím služeb vaší distribuční soustavy vám připravíme smluvní dokumentaci k zajištění služeb LDS, popřípadě smluvní dokumentaci k provozu a údržbě elektrických přípojek na vymezeném území LDS.

Přečtěte si v naší případové studii o obsahu jedné z našich zakázek

Ozvěte se nám

Uvažujete o využití lokální distribuční soustavy v rámci svého projektu? Ozvěte se nám. Rádi s vámi probereme, zda má LDS ve vašem případě smysl a jaké kroky povedou k její realizaci.

Mám zájem o spolupráci

 

Ozvěte se nám