Územní plánování

Provedeme vás kteroukoliv fází přípravy nebo změny územního plánu s důrazem na její soudní nenapadnutelnost a s cílem pomoci vám připravit územní plán tak, aby vedl ke kvalitnímu řešení pro obec a její občany.

Obce při přípravě či změně územního plánu musí pracovat s mnoha právními předpisy a závazně do něj zasahují další správní orgány. Zejména dotčení vlastníci nemovitostí, a díky aktuální judikatuře Ústavního soudu nově také spolky, se po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se územní plán vydává, mohou obrátit na soud nebo dát podnět k přezkumu na krajský úřad. 

Při přípravě územního plánu se málokdy podaří zohlednit zájmy všech.  Zrušení územního plánu nebo jeho části přitom může závažně zasáhnout do budoucích plánů a záměrů obce a jejích obyvatel. Šance, že soud shledá nezanedbatelné porušení zákona, není nikterak malá. Každým rokem soudy zruší desítky vadných územních plánů a jejich změn.

Příprava zadání územního plánu

Pomůžeme připravit kvalitní zadání územního plánu, řádně vypořádat připomínky veřejnosti, posoudit, zda proces přípravy zadání proběhl právně v pořádku a konzultovat možnosti nadstandardního zapojení veřejnosti, zejména u ploch, které vyžadují zvláštní pozornost.

Příprava návrhu územního plánu

Pomůžeme sladit různé veřejné i soukromé zájmy, zkontrolovat stanoviska dotčených orgánů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA) z hlediska zákonnosti včetně jejich odůvodnění a řádně vypořádat připomínky veřejnosti. V případě nesouhlasného stanoviska pomůžeme zajistit kontrolu oprávněnosti požadavků a doporučit dohodovací řízení nebo řešení rozporů. Pomůžeme posoudit, zda v této fázi došlo k podstatným změnám, pro které je třeba pořídit nový návrh územního plánu dle § 51 odst. 3 stavebního zákona. Posoudíme, zda dosavadní proces přípravy návrhu územního plánu proběhl právně v pořádku.

Veřejné projednání a schválení 

Za spolupráce s pořizovatelem pomůžeme řádně odůvodnit rozhodnutí o námitkách a vypořádat připomínky veřejnosti. Pomůžeme posoudit, zda je po veřejném projednání s ohledem na námitky a nová stanoviska dotčených orgánů třeba návrh podstatně upravit a opakovaně jej veřejně projednat dle § 53 odst. 2 stavebního zákona. Vyhodnotíme, zda je návrh územního plánu způsobilý k předložení zastupitelstvu ke schválení. Posoudíme, zda celý proces proběhl ze strany pořizovatele právně v pořádku.

Školení na míru

Jak vytvořit strategii pro územní rozvoj, která bude užitečná i pro další generace?

Připravíme pro Vás školení na míru v rozsahu 3 hodinového semináře. V rámci semináře provedeme účastníky jednotlivými fázemi přípravy územního plánu nebo jeho změny s cílem, aby plán přinášel kvalitní řešení pro obec a jeji občany a obstál při přezkumu. Ozvěte se nám a my vám zašleme další podrobnosti ke školení.

Školení ve spolupráci s dalšími institucemi

Zúčastněte se školení, kde vystupují naši lektoři - školení jsou aktuální jak pro obce, tak i pro pořizovatele územních plánů (stavební úřady obcí s rozšířenou působností), tzv. létající pořizovatele či zpracovatele územních plánů (architekti, urbanisté).

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nebo zavolejte: jiri.nezhyba@fbadvokati.cz, + 420 775 154 073.

Přečtěte si

Připravili jsme pro vás několik doporučení, které vám pomohou vyvarovat se nejběžnějších chyb.

Naše zkušenosti

  • Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na přezkumy nezákonností v územních plánech. Dosáhli zrušení více než 40 územních plánů nebo jejich částí.
  • Mnohem větší výzvou je pro nás však pomáhat obcím připravit tak kvalitní územní plán, který by před soudem obstál. Pro obec Moravany jsme pomáhali vypořádat námitky a připomínky veřejnosti a právně obhajujeme jejich územní plán před soudem. Obdobné služby poskytujeme i dalším obcím a vlastníkům nemovitostí, na jejichž návrh se připravují změny územního plánu. Přečtěte si jak jsme pomohli městu Sušice >>
  • V zastoupení čtrnácti jihomoravských obcí, s cílem zachovat jejich rozvoj, jsme u Nejvyššího správního soudu dosáhli zrušení celých Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.
  • Podíleli jsme se na konečné podobě platného správního řádu, stavebního zákona i dalších správních předpisů, naše expertíza v oblasti správního práva zahrnuje rovněž řadu odborných publikací, analýz či článků např. pro časopis Moderní obec či Právní rozhledy.
  • V zastoupení patnácti navrhovatelů jsme u soudu zrušili odbornou i laickou veřejností kritizovanou Aktualizaci územního plánu města Brna, která nedůvodně a nesrozumitelně na území celého města měnila podmínky pro výstavbu. 
  • U Nejvyššího správního soudu jsme s nadprůměrnou úspěšností zastupovali klienty ve více než dvou stech případech.

Reference:

Na Frank Bold Advokáty jsme se obrátili, protože to jsou experti na územní plánování. Advokátní kancelář nám pomohla ubránit náš územní plán před šikanózními žalobami a potvrdilo se, že jsme při pořízení územního plánu nic nezanedbali. 

Josef Bazala
Starosta Starého Města

 

 

Ozvěte se nám